گردآوری:
پایگاه
بسیج کارکنان
دانشگاه فردوسی مشهد


معناى روزه

در شرع مقدس اسلام آن است كه انسان در تمام روز (از طلوع فجر تا مغرب)
با قصد اطاعت از فرمان خداونداز خوردن و آشاميدن و چيزهاى ديگرى كه به تفصيل گفته خواهد شد خوددارى كندروزه چهار نوع است
ـ روزهى واجب، مثل روزهى ماه مبارك رمضان
ـ روزهى مستحب، مثل روزهى ماه رجب و شعبان
ـ روزهى مكروه، مثل روزهى روز عاشورا
ـ روزهى حرام، مثل روزهى عيد فطرو قربان (دهم ماه ذىالحجه
روزههاى واجب
ـ روزهى ماه مبارك رمضان
ـ روزهى قضا
ـ روزهى كفاره
ـ روزهى قضاى پدر و مادر
ـ روزهى روز سوم از ايام اعتكاف
ـ روزهى بدل از قربانى در حج تمتع
ـ روزهى مستحبى كه به واسطه
ى نذر و عهد و قسم واجب شده است
شرايط وجوب روزه
روزه بر افرادى واجب است كه واجد شرايط زير باشند:
ـ بلوغ.ـ عقل ـ قدرت ـ بى هوش نبودن ـ مسافر نبودن ـ حايض و نفسا نبودن ـ ضررى نبودن روزه ـ حَرَجى نبودن روزه مشقت در گرفتن روزه
دخترى كه به سن تكليف رسيده، ولى به علت ضعف جسمانى توانايى روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارك رمضان هم نمىتواند قضاى آن را به جا آورد تا اينكه ماه رمضان سال بعد فرا مىرسد، چه حكمى دارد؟
ج) ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاى روزه نمىشود، بلكه قضاى روزههاى ماه رمضان كه از او فوت شده، بر وى واجب است
.احکام روزه
اگر دختر نه ساله اى كه روزه بر او واجب شده، به دليل دشوارى، روزهاش را افطار نمايد، آيا قضا بر او واجب است يا خير؟
ج) قضاى روزه هايى كه از ماه رمضان افطار كرده، بر او واجب است
.اگر شخصى جهت شغلى كه دارد و نمى تواند آن را رها كند چنانچه بر اثر تشنگی يا گرسنگی روزه برايش حرجى باشد، و افراد كم سن و سال كه روزه گرفتن براى آن ها مشقّت شديد دارد آيا از اوّل روز مى توانند افطار كنند يا اينكه حكم ديگرى دارند؟
ج) در فرض سؤال، هر وقت دچار حرج و مشقّت شدند، مىتوانند افطار كنند و در مورد تشنگی احتياط واجب اين است كه به مقدار ضرورت افطار كرده و در بقيه روز امساك نمايند و در هر صورت بعداً بايد روزه آن روز را قضا نمايند
اختلاف نظر مراجع تقليد در ثبوت عيد فطراگر بين مراجع تقليد در ثبوت عيد فطر، اختلاف پيش آيد، وظيفه مكلف چيست؟ آيا هر مقلّد بايد به نظر مرجع
تقليد خود مراجعه كند؟
ج) در ثبوت اول ماه تقليد راه ندارد، بلكه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقليد، اطمينان به رؤيت ماه پيدا كند، بايد روزه خود را افطار كند و اگر شك داشت، بايد آن روز را روزه بگيرد
كيفيت نيّت روزه روزه مانند همه ى عبادت هاى ديگر بايد با نيّت همراه باشد، بدين معنى كه خوددارى انسان از خوردن و آشاميدن و ساير چيزهاى باطل كننده ى روزه، به خاطر دستور خداوند باشد و همين كه چنين عزمى در او باشد كافى است و لازم نيست آن را بر زبان بياورد. نيّت هر روز يا براى كل ماه در ماه رمضان بايد براى هر روز نيّت كرد، يا اينكه يك نيّت در اول ماه كافى است؟
ج) اگر شب اول ماه رمضان نيّت كند كه يك ماه را روزه بگيرد، كافى است؛ ولى بهتر (احتياط مستحب) است در هر شب ماه رمضان، براى روزه فرداى آن نيز، نيّت كند
مبطلات روزه چيزهايى كه روزه را باطل مىكند،نُه چيز است
:خوردن و آشاميدن
-آميزش جنسى
-استمنا
دروغ بستن به خدا و پيامبر و ائمه (عليهم السلام)
رسانيدن غبار غليظ به حلق
فرو بردن تمام سر در آب
با حال جنابت يا حيض يا نفاس به اذان صبح رسيدن
اماله (تنقيه) با چيزهاى روان
عمداً قى كردن
موارد
چهارم تا ششم بنابراحتياط واجب مبطل استn
اگرروزه دار عمداً و آگاهانه چيزى بخورد يا بياشامد روزه ى او باطل مى
شود خواه آن چيز از خوراكى ها و آشاميدنى هاى معمول باشد و خواه از چيزهاى غيرخوراكى مانند كاغذ يا پارچه و امثال آن باشد و خواه زياد يا كم باشد مانند قطره ى بسيار كوچك آب يا خرده ى كوچكى از نان آيا مى توان به دليل داشتن مسابقه فوتبال و گرسنگى و تشنگى زياد در آن روزه خود را خورد؟
ج) مورد سؤال مجوّز براى افطار محسوب نمىشود
.اگر شخصى كه در ماه رمضان روزه دار است، در يكى از روزها براى خوردن سحرى بيدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه
اى براى او اتفاق بيفتد و روزه را افطار كند، آيا كفّاره بر او واجب است؟
ج) اگر روزه را تا حدى ادامه دهد كه روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و كفّاره
اى ندارد
.اگر در ماه رمضان براى سحرى بيدار شويم وسحرى بخوريم وبعد بفهميم اذان گفته
اند روزه قبول است يا بايد روزه آن روز قضا شود؟
ج) اگر تحقيق نموده و با علم به اينكه هنوز صبح نشده خورده است و بعد فهميده كه صبح شده، روزه صحيح است و قضا ندارد
اگر موقعى كه مشغول خوردن غذا است بفهمد صبح شده چه بايد بكند؟
ج) بايد لقمه را از دهان بيرون بياورد، و اگر عمداً آن را فرو ببرد روزاش باطل است
خلال كردن دندان بعد از خوردن غذا براى كسى كه فردايش قصد گرفتن روزه را دارد، چه حكمى دارد؟
ج) خلال كردن بعد از غذا براى كسى كه قصد روزه دارد واجب نيست حتى اگر احتمال دهد كه خلال نكردن موجب داخل شدن غذاى لابلاى دندان ها به حلق مىشود؛ و اگر بعد از آن سهواً هم غذا داخل حلق شد، روزهاش باطل نمىشود؛ بله اگر يقين داشته باشد كه ترك آن باعث داخل شدن غذا به حلق مىشود واجب است خلال كند و اگر نكرد، با فرض داخل شدن غذا به حلق بلكه مطلقاً (بنا بر احتياط واجب) روزه اش باطل مىشود
آيا مسواك كردن با خمير دندان، در حال روزه اشكال دارد؟
ج) اشكال ندارد؛ ولى بايد از فرو رفتن آب دهان كه آغشته با خمير دندان و آب است جلوگيرى شودn
حكم استفاده از نخ دندان ـ كه فلورايد و طعم نعنا دارد ـ در حال روزه چيست؟
ج) اگر آب دهان را فرو نبرد، اشكال ندارد n
جويدن آدامس و مكيدن كندر براى روزه دار چه حكمى دارد؟
ج) اگر چيزى وارد حلق نمىشود مانعى ندارد، ولى مكيدن كُندر روزه را باطل مىكند
اگر روزه دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن كند، آيا روزه
ام باطل مىشود؟
ج) خوردن و آشاميدن روزه را باطل مى
كند، هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد
.
اگر شخص روزه دار در اثر فراموشى چيزى بخورد، آيا تذكر دادن به او واجب است؟
ج) خير، تذكر دادن به او واجب نيست
اگر هواپيما در ارتفاع بالا و مسير طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بكشد، مهماندار وخلبان هواپيما براى حفظ تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند، در اين صورت آيا در ماه مبارك رمضان، كفّاره و قضاى روزه بر آنها واجب مىشود؟
ج) اگر روزه براى آنها ضرر داشته باشد، جايز است كه با نوشيدن آب افطار نمايند و قضاى آن را به جا آورند و در اين حالت كفّاره بر آن ها واجب نيست
.اگر روزه دارآب را به قصد رفع عطش در دهان گردانده و بيرون بريزد به طورى كه هيچ مقدارى از آب پايين نرود چه حكمىدارد؟
ج) در فرض سؤالاشكال ندارد
حكم غرغره كردن براى روزه دار چيست؟
ج اگرهنگام غرغره كردن،آب ازحلق به پايين برود، روزه باطل مىشود
برخى احکام چيزهاى باطل كننده ى روزه باطل شدن روزه بوسيله ى كارهايى كه گفته شد
(خوردن، آشاميدن و...) در صورتى است كه اين كارها را انسان عمداً و از روى اختيار بكند، ولى اگر از روى عمد و اختيار نباشد، مثل اينكه پايش بلغزد و در آب فرو رود، يا از روى فراموشى غذا بخورد، يا به زور چيزى درگلوى او بريزد، روزه
اش باطل نمىشود
اگر روزه دار را مجبور كنند كه خودش غذا بخورد، مثل اينكه بگويند اگر نخورى به جان يا مال تو صدمه مىزنيم و او خودش براى جلوگيرى از ضرر غذا بخورد، روزه اش باطل مىشود
اگر روزه دار سهواً يكى از كارهايى را بكند كه موجب باطل شدن روزه است و سپس به خيال اينكه روزه اش باطل شده، عمداً بار ديگر يكىاز آن كارها را انجام دهد، روزه ى او باطل مىشود c
استعمال عطر در حال روزه استعمال عطر براى روزه دار، در ماه رمضان چه حكمى دارد؟
ج) استعمال عطر براى روزه دار مستحب است؛ ولى بو كردن گياهان معطّر مكروه است
http://www.leader.ir

آمار بازدید

220762
 امروز362
 دیروز202
 This_Week2154
 This_Month11108
 تمام بازدیدها 220762