*((تشكيلات ))*

برنامه هاي كاري و تشكيلاتي پايگاه مقاومت : آموزش و سازماندهي نيروها ، درجه بندي(مدرج کردن نیروها) ، صدور كارت بسيج و حكم مسئوليت ، طرح بيمه غرامت بسيجيان ، طرح ثبت فعالیت بسیجیان برای افزايش سنواتي ،آمار نوبه ایی ، تشویق بسیجیان نمونه ، گروه ارفاقي اعضای گردانها . خدمات و تسهیلات مالی. رفاهی.علمی وآموزشی . فرهنگی ، صدور كارت جبهه ، ضابط قضایی .

- هر پایگاه شامل فرما نده و جانشين و 8 نفر شوراي پايگاه میباشد .

- اجرای طرح نظیر به نظیر(آماده سازی نیروها برای یگانهای رزم

- تشکیل گروههای مقاومت از مجموعه گردان های عاشورا و الزهراء

- سازماندهی نیروها در قالب 4 نوع (تخصص ) گروه مقاومت (رزمي ، امداد و نجات ، امر به معروف ، فرهنگی ).

تعاريف و اهداف
بند 7 و 9 وظايف و مأموريت هاي سپاه در خصوص تشكليل ارتش 20 ميليوني مصوب 30/3/69 فرماندهي معظم كل قوا

مأموريت:

جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني

وظايف:
1- جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
2- تلاش در جهت استقرار كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در سپاه و بسيج تحت نظر نمايندگي رهبري

شماره : 29136 – 201/50/د
مورخ : 30/3/69
مأموريت و وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه – مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا

مأموريت :
الف ) جذب و آموزش عمومي آحاد مردم و سازماندهي و تجهيز و بكارگيري آنان در رده هاي مقاومت بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني و مقاومت مردمي در دفاع از كشور و انقلاب و دست آوردهاي آن
ب ) ...
وظايف :
1 – جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف از قبيل كارگران، كشاورزان، طلاب دانشجويان، دانش آموزان، زنان، عشاير، كارمندان بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني از طريق ايجاد رده هاي مقاومت بسيج در مساجد، ادارات، كارخانجات و مراكز آموزشي با بهره گيري از همكاري هاي دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير مؤسسات و اصناف
2 – آموزش عمومي نظامي اعضاء بسيج
3 – آموزش عقيدتي سياسي اعضاء بسيج زيرنظر و از طريق نماينده مقام معظم رهبري
4 – سازماندهي اعضاء بسيج و آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي و دفاع از كوي و برزن

شماره : 48 – 5 – 201 /50 / د
مورخ : 5/9/1369
اهداف تشكيل ارتش 20 ميليوني ـ ابلاغيه 8/7/71 نيروي مقاومت بسيج سپاه

به استناد شرح وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا اهداف جذب بسيجيان و تشكيل ارتش بيست ميليوني عبارتند از :

1 – تحقق فرمايش حضرت امام قدس سره مبني بر تشكيل هسته هاي حزب الله و تشكيل ارتش بيست ميليوني

2 – ايجاد تواناييها و آمادگيهاي لازم دفاعي در آحاد مردم در دفاع از كوي و برزن

3 – ايجاد تواناييهاي لازم رزمي در نيروهايي كه توانايي شركت در عملياتهاي كلاسيك و بزرگ را دارند بمنظور همكاري با نيروي زميني و ساير نيروها ...

4 – ايجاد تواناييهاي لازم در آحاد مردم بمنظور كمك به هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه

5 – افزايش توان رزمي و عقيدتي نيروهاي بسيجي، اجراي آموزش هاي نظامي و عقيدتي

6 – حفظ و انسجام كليه نيروهاي بسيجي

7 – كمك به دولت در امر سازندگي

مواد 6و 13 قانون استخدامي سپاه در خصوص تعاريف عضويت هاي بسيج مصوب 8/7/71 مجلس شوراي اسلامي

ماده 6: پرسنل سپاه كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:

الف) كادر ثابت.

ب) وظيفه.

ج) پيماني.

د) بسيجي.

ماده 13: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي گردد كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه در مي آيند و عبارتند از:

الف) بسيجي عادي: عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي گردند.

ب) بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي سازمان دهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام در انجام، مأموريت هاي محوله با سپاه همكاري مي كنند.

ج) بسيجيان ويژه: «پاسدار افتخاري»: پرسنلي هستند كه صلاحيت هاي يك پاسدار را دارا مي باشند و پس از گذراندن آموزش هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي گردند تا به هنگام لزوم تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند.

بسيج ادارات، اصناف، كارگري و عشاير

تعريف بسيج اداري

بسيج اداري عبارت است از نهادي مردمي، متشكل از كاركنان دولت به عنوان بخشي از ساختار كلان نيروي مقاومت بسيج كه به منظور حراست و حمايت از ارزش هاي اسلام و انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف ارتش بيست ميليوني در محدوده دستگاه هاي دولتي به امر جذب، آموزش و سازماندهي نيروهاي داوطلب و توسعه و ترويج فرهنگ بسيجي اقدام مي نمايد.

تاريخچه بسيج اداري

بسيج مستضعفين در سال 1358 با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در سراسر كشور تشكيل و حضور گسترده و با صلابت خود را در دفاع مقدس عينيت بخشيد. در طول دفاع مقدس بسيجيان كارمند دوشادوش ساير اقشار از استقلال و آزادي و كيان ميهن اسلامي خود دفاع كردند.

در تاريخ 20/12/1364 با مصوبه هيات محترم دولت مبني بر آموزش نظامي 5% كاركنان دولت, بسيج اداري وارد مرحله جديدي از فعاليت گرديد و مقدمات تشكيل پايگاه هاي مقاومت اداري در دستگاه هاي دولتي فراهم گرديد. از سال 1369 مركزيتي در نيروي مقاومت و تمامي استان ها, تحت عنوان مشاورت اداري، كارگري و اصناف، وظيفه سياست گذاري و هدايت بسيج اداري را برعهده گرفت تا اقدامات و فعاليت هاي بسيج در دستگاه ها هر چه بيشتر ضابطه مند و با نظام اداري هماهنگ باشد.

مباني قانوني و قوانين حمايتي
1. تصويب نامه شماره 96634 هيأت دولت مورخ 10/12/1364 كه در 6 بند و 3 تبصره تنظيم و ابلاغ شده است. مفاد تصويب نامه در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي براي آموزش نظامي كاركنان دولت، بسيج كاركنان و پشتيباني از جبهه و جنگ مي باشد.

2. بخشنامه رياست محترم جمهوري اسلامي مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هايي سراسر كشور مبني بر تشكيل و تقويت واحدهاي مقاومت بسيج اداري .
3. مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسات شوراي عالي امنيت ملي مورخ هاي 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي با حوزه ها و پايگاه هاي بسيج اداري در اعزام كارمندان بسيجي به مأموريت هاي آموزش نظامي و ديگر مأموريت هاي بسيج و حمايت از حقوق بسيجياني كه مأمور مي شوند.
4. بخشنامه و دستورالعمل اجرايي شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي (طرح فراخواني بسيج) به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي،
5. تصويب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هيأت وزيران در ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

6. ماده 5 قانون حمايت قضايي از بسيج. (قانون حمايت قضايي از بسيج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

8. بخشنامه هاي صادره از سوي برخي از وزرا و معاونين رئيس جمهور.


مأموريت و وظايف بسيج اداري

الف ـ مأموريت:

جذب و آموزش عمومي كارمندان و كارگران و تشكل هاي صنفي و بكارگيري نيروهاي بسيجي در دفاع از كوي و برزن (مراكز اداري و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه از طريق رده هاي مقاومت تابعه.

ب ـ شرح وظائف:

1. اداره و هدايت رده هاي مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظايف آنها.

2. پيشنهاد ايجاد، گسترش، ادغام، انحلال و جابجايي رده هاي تابعه به رده مافوق.

3. جذب و پذيرش كارمندان كارگران و اعضاي تشكل هاي صنفي در قالب عضويت هاي مختلف طبق ضوابط

4. پيگيري و تشكيل كلاس هاي آموزش نظامي، امداد و نجات، امر به معروف و نهي از منكر و عقيدتي در سطح حوزه و پايگاه هاي مقاومت (مقطع مقدماتي و تكميلي)

5. سازماندهي نيروهاي بسيجي در قالب سازمان هاي ابلاغي و بكارگيري آنان در مأموريت ها بنا به دستور.

6. اجراي برنامه هاي حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه هاي ابلاغي.

7. جمع آوري آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه هاي مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.

8. تأمين نيروهاي بسيجي در مورد نياز مأموريت هاي سپاه و شناسايي و جذب نيروهاي متخصص براساس سهميه هاي ابلاغي.

9. امداد و كمك به مردم و همكاري با سازمان هاي امدادي محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه بنا به دستور.

10 تهيه طرح هاي دفاعي و مقاومتي دستگاه هاي دولتي و حفظ و آمادگي نيروهاي بسيجي از طريق اجراي مانور و آموزش و يادآوري.

11 همكاري با نيروي انتظامي محدوده حوزه بنا به دستور.

12 ترميم و تثبيت اعضاء شوراي مراكز و حوزه هاي مقاومت با هماهنگي رده مافوق و پيشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه هاي مقاومت به رده بالاتر.

13 نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه يا كمك هاي دستگاه ذيربط).

14 اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعي از رده هاي مقاومت تابعه و جمع بندي و ارسال به رده بالاتر.

15 برآورد و پيگيري تأمين بودجه و اقلام لجستيكي مورد نياز مأموريت هاي مراكز و حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه هاي ذيربط.

16 برنامه ريزي در جهت برگزاري و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگي رده مافوق.

17 انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و سركشي به خانواده ايثارگران.

آشنايي با بخشهايي از دستورالعمل تشكيل رده هاي مقاومت بسيج در ادارات

كليات:
رده هاي مقاومت بسيج در ادارات و كارخانجات كه در اين دستورالعمل به اختصار رده هاي مقاومت بسيج ناميده مي شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامي و فرماندهي معظم كل قوا تاسيس و وظايف خود را برابر مقررات اين دستورالعمل انجام مي دهند.
وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات، شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه، موسسات و شركتها، كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و موسساتي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند مكلفند نسبت به تشكيل رده هاي مقاومت بسيج اقدام و در زمينه هاي مذكور در اين دستورالعمل در مورد كارگران و كارمندان واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
رده هاي مقاومت بسيج تحت امر نيروي مقاومت بسيج سپاه بوده و داراي شخصيت حقوقي مي باشند و كليه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب اين دستورالعمل انجام مي دهند.

اهداف و وظائف:
هدف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهي نيروهاي بسيجي براي ايجاد و حفظ آمادگي دفاعي، انجام فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي عمراني، خدماتي و نجات و امداد.

وظائف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از:
الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههاي مذكور به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
ب)آموزش عمومي نظامي و عقيدتي سياسي كاركنان و كارگران بسيجي دستگاههاي مذكور
ج)سازماندهي نيروهاي بسيجي ادارات و كارخانجات و ايجاد آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي، دفاع از كوي و برزن و تاسيسات و انجام فعاليتهاي امداد، اجتماعي عمراني، خدماتي
د)كمك به آموزش و سازماندهي پرسنل ادارات و كارخانجات براي انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكي، شيميايي، هوائي و سوانح طبيعي
ه)شركت در فعاليتهاي پشتيباني (جنگ و سوانح طبيعي) شامل جذب و هدايت كمكهاي مردمي به منظور پشتيباني از جبهه هاي جنگ
و)انجام امور پرسنلي نيروهاي بسيجي رده هاي مربوط در زمان خدمت در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
خ)فراخواني و اعزام نيروهاي سازمان يافته رده هاي مقاومت بسيج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهاي آمادگي بنا به دستور
ط)انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و تلاش و پيگيري جهت كسب و ايجاد تسهيلات براي ارائه خدمات به بسيجيان دستگاه مربوطه
ي)عضويت در شوراي مسئولين و مديران دستگاه (رده) مربوطه و همكاري با نيروهاي انتظامي در بر قراري نظم و امنيت وحاكميت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور

بسيج عشایري

يكي از جوامعي كه در تمدن امروزي و در جامعه مدنيت يافته شهري و روستايي مطرح است جوامع عشايري بوده كه اين جامعه با عنايت به سنخيت يافتن در ابعاد مختلف از بدو خلقت تاكنون مطرح بوده است و عليرغم فراز و نشيب هايي كه تاكنون به خود ديده همواره در ابعاد بارز اخلاق، صداقت، صفا، همبستگي، همگرائي، غيرت و ديگر خصائل نيك انساني بي نظير بوده و خواهد بود.
تحليل زيبا و پر بركت امام راحل (ره) از عشايركه آنها را شير مردان، شير زنان، سلحشوران غيور، پشتوانه محكم جنگجويان, سد محكم و نفوذ ناپذير در برابر دشمنان اسلام و ميهن اسلامي، موجبات دلگرمي رزمندگان دلير اسلام مي دانند, معرف سيماي سرشار از ايمان، ايثار و شجاعت اين جامعه عزيز است.

سپاه و بسيج عشايري از اول انقلاب با استقلال تشكيلاتي در جامعه عشايري حضور فعال و مستمر داشته و ارتباط گسترده و منسجم خود را در همة ابعاد با هويت عشايري حفظ كرده است. دست اندركاران بسيج و سپاه عشايري بعنوان فرزندان با تجربه , عشاير را در هر شرايط زماني و مكاني, كوچ ييلاق و قشلاق، توسعه و اسكان و برخورد و مواجهه با ناآرامي ها و ناسازگاري هاي قومي، قبيله اي و روستائي و عشاير و رفع و دفع نقشه هاي شوم استكبار و گروهك هاي نفوذي در ميان عشاير بوده و با درايت متناسب با روحيات آنان صادقانه عشاير را همراهي كرده اند.

يكي از مقدس ترين تشكيلات نظام و مورد اعتماد عشاير، بسيج و سپاه عشاير است زيرا ايلات و عشاير، فرهنگ عاشورا را به علم سبز كربلا خوب مي شناسد زيرا سپاه و بسيج علمداران سبز پوش از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان پيام آوران ولايت فقيه پا به صحنه حضور نهادند و با اقتداء به قائد عظيم الشأن حضرت امام خميني (ره) راه توطئه ها را بر دشمنان اسلام در

*((تشكيلات ))*

 

 

 

برنامه هاي كاري و تشكيلاتي پايگاه مقاومت : آموزش و سازماندهي نيروها ، درجه بندي(مدرج کردن نیروها) ، صدور كارت بسيج و حكم مسئوليت ، طرح بيمه غرامت بسيجيان ، طرح ثبت فعالیت بسیجیان برای افزايش سنواتي ،آمار نوبه ایی ، تشویق بسیجیان نمونه ، گروه ارفاقي اعضای گردانها . خدمات و تسهیلات مالی. رفاهی.علمی وآموزشی . فرهنگی ، صدور كارت جبهه ، ضابط قضایی .

 

- هر پایگاه شامل فرما نده و جانشين و 8 نفر شوراي پايگاه میباشد .

 

- اجرای طرح نظیر به نظیر(آماده سازی نیروها برای یگانهای رزم

 

- تشکیل گروههای مقاومت از مجموعه گردان های عاشورا و الزهراء

 

- سازماندهی نیروها در قالب 4 نوع (تخصص ) گروه مقاومت (رزمي ، امداد و نجات ، امر به معروف ، فرهنگی ).

تعاريف و اهداف
بند 7 و 9 وظايف و مأموريت هاي سپاه در خصوص تشكليل ارتش 20 ميليوني مصوب 30/3/69 فرماندهي معظم كل قوا
مأموريت: 

جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
وظايف:
1- جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني 
2- تلاش در جهت استقرار كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در سپاه و بسيج تحت نظر نمايندگي رهبري
شماره : 29136 – 201/50/د
مورخ : 30/3/69 
مأموريت و وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه – مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا
مأموريت : 
الف ) جذب و آموزش عمومي آحاد مردم و سازماندهي و تجهيز و بكارگيري آنان در رده هاي مقاومت بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني و مقاومت مردمي در دفاع از كشور و انقلاب و دست آوردهاي آن 
ب ) ... 
وظايف : 
1 – جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف از قبيل كارگران، كشاورزان، طلاب دانشجويان، دانش آموزان، زنان، عشاير، كارمندان بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني از طريق ايجاد رده هاي مقاومت بسيج در مساجد، ادارات، كارخانجات و مراكز آموزشي با بهره گيري از همكاري هاي دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير مؤسسات و اصناف 
2 – آموزش عمومي نظامي اعضاء بسيج
3 – آموزش عقيدتي سياسي اعضاء بسيج زيرنظر و از طريق نماينده مقام معظم رهبري 
4 – سازماندهي اعضاء بسيج و آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي و دفاع از كوي و برزن 
شماره : 48 – 5 – 201 /50 / د 
مورخ : 5/9/1369 
اهداف تشكيل ارتش 20 ميليوني ـ ابلاغيه 8/7/71 نيروي مقاومت بسيج سپاه
به استناد شرح وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا اهداف جذب بسيجيان و تشكيل ارتش بيست ميليوني عبارتند از : 

1 – تحقق فرمايش حضرت امام قدس سره مبني بر تشكيل هسته هاي حزب الله و تشكيل ارتش بيستميليوني 

2 – ايجاد تواناييها و آمادگيهاي لازم دفاعي در آحاد مردم در دفاع از كوي و برزن 

3 – ايجاد تواناييهاي لازم رزمي در نيروهايي كه توانايي شركت در عملياتهاي كلاسيك و بزرگ را دارند بمنظور همكاري با نيروي زميني و ساير نيروها ... 

4 – ايجاد تواناييهاي لازم در آحاد مردم بمنظور كمك به هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه 

5 – افزايش توان رزمي و عقيدتي نيروهاي بسيجي، اجراي آموزش هاي نظامي و عقيدتي 

6 – حفظ و انسجام كليه نيروهاي بسيجي 

7 – كمك به دولت در امر سازندگي 

مواد 6و 13 قانون استخدامي سپاه در خصوص تعاريف عضويت هاي بسيج مصوب 8/7/71 مجلس شوراي اسلامي

ماده 6: پرسنل سپاه كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمتوظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:

الف) كادر ثابت.

ب) وظيفه.

ج) پيماني.

د) بسيجي.

ماده 13: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي گردد كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه در مي آيند و عبارتند از:

الف) بسيجي عادي: عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي گردند.

ب) بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي سازمان دهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام در انجام، مأموريتهاي محوله با سپاه همكاري مي كنند.

ج) بسيجيان ويژه: «پاسدار افتخاري»: پرسنلي هستند كه صلاحيت هاي يك پاسدار را دارا مي باشند و پس از گذراندن آموزش هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي گردند تا به هنگام لزوم تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند.
 

 

بسيج ادارات، اصناف، كارگري و عشاير
تعريف بسيج اداري

بسيج اداري عبارت است از نهادي مردمي، متشكل از كاركنان دولت به عنوان بخشي از ساختار كلان نيروي مقاومت بسيج كه به منظور حراست و حمايت از ارزش هاي اسلام و انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف ارتش بيست ميليوني در محدوده دستگاه هاي دولتي به امر جذب، آموزش و سازماندهي نيروهاي داوطلب و توسعه و ترويج فرهنگ بسيجي اقدام مي نمايد.


تاريخچه بسيج اداري

بسيج مستضعفين در سال 1358 با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در سراسر كشور تشكيل و حضور گسترده و با صلابت خود را در دفاع مقدس عينيت بخشيد. در طول دفاع مقدس بسيجيان كارمند دوشادوش ساير اقشار از استقلال و آزادي و كيان ميهن اسلامي خود دفاع كردند.
در تاريخ 20/12/1364 با مصوبه هيات محترم دولت مبني بر آموزش نظامي 5% كاركنان دولت, بسيج اداري وارد مرحله جديدي از فعاليت گرديد و مقدمات تشكيل پايگاه هاي مقاومت اداري در دستگاه هاي دولتي فراهم گرديد. از سال 1369 مركزيتي در نيروي مقاومت و تمامي استان ها, تحت عنوان مشاورت اداري، كارگري و اصناف، وظيفه سياست گذاري و هدايت بسيج اداري را برعهده گرفت تا اقدامات و فعاليت هاي بسيج در دستگاه ها هر چه بيشتر ضابطه مند و با نظام اداري هماهنگ باشد.

مباني قانوني و قوانين حمايتي
1. تصويب نامه شماره 96634 هيأت دولت مورخ 10/12/1364 كه در 6 بند و 3 تبصره تنظيم و ابلاغ شده است. مفاد تصويب نامه در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي براي آموزش نظامي كاركنان دولت، بسيج كاركنان و پشتيباني از جبهه و جنگ مي باشد. 

2. بخشنامه رياست محترم جمهوري اسلامي مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هايي سراسر كشور مبني بر تشكيل و تقويت واحدهاي مقاومت بسيج اداري .
3. مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسات شوراي عالي امنيت ملي مورخ هاي 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي با حوزه ها و پايگاه هاي بسيج اداري در اعزام كارمندان بسيجي به مأموريت هاي آموزش نظامي و ديگر مأموريت هاي بسيج و حمايت از حقوق بسيجياني كه مأمور مي شوند. 
4. بخشنامه و دستورالعمل اجرايي شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسهشوراي عالي امنيت ملي (طرح فراخواني بسيج) به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، 
5. تصويب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هيأت وزيران در ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 

6. ماده 5 قانون حمايت قضايي از بسيج. (قانون حمايت قضايي از بسيج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

8. بخشنامه هاي صادره از سوي برخي از وزرا و معاونين رئيس جمهور.
مأموريت و وظايف بسيج اداري

الف ـ مأموريت:

جذب و آموزش عمومي كارمندان و كارگران و تشكل هاي صنفي و بكارگيري نيروهاي بسيجي در دفاع از كوي و برزن (مراكز اداري و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه از طريق رده هاي مقاومت تابعه.

ب ـ شرح وظائف:

1. اداره و هدايت رده هاي مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظايف آنها.

2. پيشنهاد ايجاد، گسترش، ادغام، انحلال و جابجايي رده هاي تابعه به رده مافوق.

3. جذب و پذيرش كارمندان كارگران و اعضاي تشكل هاي صنفي در قالب عضويت هاي مختلف طبق ضوابط

4. پيگيري و تشكيل كلاس هاي آموزش نظامي، امداد و نجات، امر به معروف و نهي از منكر و عقيدتي در سطح حوزه و پايگاه هاي مقاومت (مقطع مقدماتي و تكميلي)

5. سازماندهي نيروهاي بسيجي در قالب سازمان هاي ابلاغي و بكارگيري آنان در مأموريت ها بنا به دستور.

6. اجراي برنامه هاي حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه هاي ابلاغي.

7. جمع آوري آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه هاي مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.

8. تأمين نيروهاي بسيجي در مورد نياز مأموريت هاي سپاه و شناسايي و جذب نيروهاي متخصص براساس سهميه هاي ابلاغي.

9. امداد و كمك به مردم و همكاري با سازمان هاي امدادي محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادثغيرمترقبه بنا به دستور.

10 تهيه طرح هاي دفاعي و مقاومتي دستگاه هاي دولتي و حفظ و آمادگي نيروهاي بسيجي از طريق اجراي مانور و آموزش و يادآوري.

11 همكاري با نيروي انتظامي محدوده حوزه بنا به دستور.

12 ترميم و تثبيت اعضاء شوراي مراكز و حوزه هاي مقاومت با هماهنگي رده مافوق و پيشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه هاي مقاومت به رده بالاتر.

13 نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه يا كمك هاي دستگاه ذيربط).

14 اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعي از رده هاي مقاومت تابعه و جمع بندي و ارسال به رده بالاتر.

15 برآورد و پيگيري تأمين بودجه و اقلام لجستيكي مورد نياز مأموريت هاي مراكز و حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه هاي ذيربط.

16 برنامه ريزي در جهت برگزاري و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگي رده مافوق.

17 انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و سركشي به خانواده ايثارگران.


آشنايي با بخشهايي از دستورالعمل تشكيل رده هاي مقاومت بسيج در ادارات 

كليات:
رده هاي مقاومت بسيج در ادارات و كارخانجات كه در اين دستورالعمل به اختصار رده هاي مقاومت بسيجناميده مي شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامي و فرماندهي معظم كل قوا تاسيس و وظايف خود را برابر مقررات اين دستورالعمل انجام مي دهند.
وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات، شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه، موسسات و شركتها، كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و موسساتي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند مكلفند نسبت به تشكيل رده هاي مقاومت بسيج اقدام و در زمينه هاي مذكور در اين دستورالعمل در مورد كارگران و كارمندان واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
رده هاي مقاومت بسيج تحت امر نيروي مقاومت بسيج سپاه بوده و داراي شخصيت حقوقي مي باشند و كليه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب اين دستورالعمل انجام مي دهند.

اهداف و وظائف:
هدف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهي نيروهاي بسيجي براي ايجاد و حفظ آمادگي دفاعي، انجام فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي عمراني، خدماتي و نجات و امداد.

وظائف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از:
الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههاي مذكور به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
ب)آموزش عمومي نظامي و عقيدتي سياسي كاركنان و كارگران بسيجي دستگاههاي مذكور 
ج)سازماندهي نيروهاي بسيجي ادارات و كارخانجات و ايجاد آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي، دفاع از كوي و برزن و تاسيسات و انجام فعاليتهاي امداد، اجتماعي عمراني، خدماتي
د)كمك به آموزش و سازماندهي پرسنل ادارات و كارخانجات براي انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكي، شيميايي، هوائي و سوانح طبيعي
ه)شركت در فعاليتهاي پشتيباني (جنگ و سوانح طبيعي) شامل جذب و هدايت كمكهاي مردمي به منظور پشتيباني از جبهه هاي جنگ
و)انجام امور پرسنلي نيروهاي بسيجي رده هاي مربوط در زمان خدمت در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
خ)فراخواني و اعزام نيروهاي سازمان يافته رده هاي مقاومت بسيج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجاممانورهاي آمادگي بنا به دستور 
ط)انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و تلاش و پيگيري جهت كسب و ايجاد تسهيلات براي ارائه خدمات به بسيجيان دستگاه مربوطه
ي)عضويت در شوراي مسئولين و مديران دستگاه (رده) مربوطه و همكاري با نيروهاي انتظامي در بر قراري نظم و امنيت وحاكميت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور
بسيج عشايري

يكي از جوامعي كه در تمدن امروزي و در جامعه مدنيت يافته شهري و روستايي مطرح است جوامع عشايري بوده كه اين جامعه با عنايت به سنخيت يافتن در ابعاد مختلف از بدو خلقت تاكنون مطرح بوده است و عليرغم فراز و نشيب هايي كه تاكنون به خود ديده همواره در ابعاد بارز اخلاق، صداقت، صفا، همبستگي، همگرائي، غيرت و ديگر خصائل نيك انساني بي نظير بوده و خواهد بود. 
تحليل زيبا و پر بركت امام راحل (ره) از عشايركه آنها را شير مردان، شير زنان، سلحشوران غيور، پشتوانه محكم جنگجويان, سد محكم و نفوذ ناپذير در برابر دشمنان اسلام و ميهن اسلامي، موجبات دلگرمي رزمندگان دلير اسلام مي دانند, معرف سيماي سرشار از ايمان، ايثار و شجاعت اين جامعه عزيز است.

سپاه و بسيج عشايري از اول انقلاب با استقلال تشكيلاتي در جامعه عشايري حضور فعال و مستمر داشته و ارتباط گسترده و منسجم خود را در همة ابعاد با هويت عشايري حفظ كرده است. دست اندركاران بسيج و سپاه عشايري بعنوان فرزندان با تجربه , عشاير را در هر شرايط زماني و مكاني, كوچ ييلاق و قشلاق، توسعه و اسكان و برخورد و مواجهه با ناآرامي ها و ناسازگاري هاي قومي، قبيله اي و روستائي و عشاير و رفع و دفع نقشه هاي شوم استكبار و گروهك هاي نفوذي در ميان عشاير بوده و با درايت متناسب با روحيات آنان صادقانه عشاير را همراهي كرده اند.

يكي از مقدس ترين تشكيلات نظام و مورد اعتماد عشاير، بسيج و سپاه عشاير است زيرا ايلات و عشاير، فرهنگ عاشورا را به علم سبز كربلا خوب مي شناسد زيرا سپاه و بسيج علمداران سبز پوش از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان پيام آوران ولايت فقيه پا به صحنه حضور نهادند و با اقتداء به قائد عظيم الشأن حضرت امام خميني (ره) راه توطئه ها را بر دشمنان اسلام در

آمار بازدید

223423
 امروز۳۷۲
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۲۵
 This_Month۱۳۷۶۹
 تمام بازدیدها ۲۲۳۴۲۳