ناحيه مقاومت بسيج خراسان رضوي

مركز مقاومت بسيج ادارات كل

حوزه مقاومت بسيج شهيد رجايي

پايگاه مقاومت بسيج شهيد مطهري

شماره پرونده :.............................

بسمه تعالي

ثبت سوابق بسيجيان در رده هاي مقاومت بسيج

جمهوري اسلامي ايران

نام...............................نام خانوادگي....................................................نام پدر.............................شماره شناسنامه.................

مدت به ساعت نوع فعاليت انجام شده وتوضيحات ضروري تاریخ
13../../..
13../../..
13../../..
.
.
.

خدمات ارائه شده آموزشی
میزان نوع تاریخ
13../../..
13../../..
.
.
.

آدرس و شماره تلفني كه بتوان با فرد در اسرع وقت تماس گرفت...............................................................................امضاء..........

صحت مندرجات فوق تائيد مي گردد

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج دانشگاه..................مدير پرسنلي حوزه مقاومت بسيج.......................فرمانده حوزه مقاومت بسيج...................

آمار بازدید

87573
 امروز283
 دیروز369
 This_Week2074
 This_Month10073
 تمام بازدیدها 87573