پیوست مصوبه جلسه 197 شوراي اسلامی شدن دانشگاهها ومراکز آموزشی

مصادیق پوشش( مجاز و غیرمجاز) ویژه دانشجویان در تبیین تبصره 3/ د ماده 6

آیین نامه انضباطی دانشجویان ( مصوب جلسه 358 شوراي عالی انقلاب فرهنگی مورخ(1374/6/14)

پوشش در دانشگاه
-1 پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه (کلاسها، سفرهاي مطالعاتی، اردو، سلف، داخل سرویسها و ....)
-1-1 لباس
-1-1-1 لباسها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباسهاي سایر محیطها
نظیر : جشنها، محیطها، تفریحی ورزشی، استراحت و .... متفاوت و به دور از مدهاي افراطی باشد
-2-1-1 رنگ لباسها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.
-3-1-1 لباسهای مورد استفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباسهاي غیرمجاز نباشد.
کفش و جوراب
-1-2-1 کفشها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
-2-2-1 کفشهاي صندل و دمپایی، پاشنه هاي خیلی بلند ( بالاي 5 سانتی متر) ، پوتینهاي بلند ( تا زانو) در صورتی
که با شلوارک پوشیده شود و کفشهایی که در میهمانی ها و مجالس ویژه استفاده میگردد، نباید پوشیده شود.
-3-2-1 پوشیدن جوراب در محیطهاي آموزشی لازم میباشد.
-4-2-1 رنگ جورابها و کفشها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد.
-3-1 جواهرات و زیور آلات
جواهرات و زیور آلات مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز ( مانند حلقه ازدواج ،ساعت و ...) باشد.
-4-1 مواد معطر
استفاده از مواد معطر ملایم مجاز است.
-5-1 آرایش و ترکیب ظاهري
-1-5-1 بهداشت و پاکیزگی فردي شرط لازم براي دانشجویان میباشد.
-2-5-1 آرایشهایی که جنبه زیبایی، جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشی ممنوع میباشد. ( مثل استفاده از پروتز و
ژل براي پسران و لوازم آرایشی صورت براي دختران)
-3-5-1 طول ناخنها باید مناسب باشد. استفاده از لاك، ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوع میباشد.
-4-5-1 آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.

-2 پوشش مختص بخشهاي بالینی و حرفه اي و آزمایشگاهی

-1-2 پوشیدن لباس فرم در بخشهاي بالینی و حرفه اي ضروري و لازم میباشد.
-2-2 پوشیدن لباسهاي فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمیباشد.
-3-2 ضخامت لباسهاي فرم باید به گونه ای باشد که از وراي آن لباسهاي زیر جلوه نمایی ننماید. ( از پوشیدن لباس زیر به
تنهایی و یا لباسهاي رکابی و حلقهاي که قسمتی از بدن مشخص میشود باید خودداري گردد).
-4-2 لباسها باید تمیز و مرتب باشد باالاخص لباسهایی که در محیط بیمارستان و یا ... استفاده میگردد.
-5-2 پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب، کفش با پاشنه مناسب لازم و ضروري است.
-6-2 استفاده از جواهرات و زیورآلات در محیط هاي بالینی، کارآموزي و کارورزي میبایست از مصادیق جواهرات و زیور
آلات مجاز باشد.
-7-2 استفاده از عطر و ادکلن با بوهاي تند در بخشهاي بالینی ممنوع میباشد.
-8-2 استفاده از آرایش صورت و بلندي ناخنها در بخشهاي بالینی و تشخیص ممنوع میباشد.
ماده 2- مصادیق البسه ، متعلقات وابسته به البسه و .....( غیرمجاز)

-1 مصادیق غیرمجاز براي دختران

-1-1 استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع میباشد.
-2-1 نپوشاندن کامل موي سر، گردن، سینه و هر جاي دیگر بدن جز صورت و دستها تا مچ ( مانند استفاده از روسريهاي
نازك و کوتاه، استفاده از جوران نازك و ....).
-3-1 استفاده از دامن ممنوع میباشد الا براي افراد خاص( بیمار، باردار ).
-4-1 استفاده از شلوارهاي چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره یا وصله داشته باشد ممنوع میباشد.
-5-1 استفاده از طلا و جواهرات که مستلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن به جز گوشواره ( نظیر بینی، زبان، ابرو و ....) مجاز
نیست.
-6-1 بلند بودن ناخن بیش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعی، استفاده از جواهرات ناخن یا طرحهاي هنري روي ناخن،
استفاده از لاك ناخن در محیط آموزشی ممنوع میباشد.
-7-1 استفاده از جواهرات و زیور آلات غیر معمول ( مانند استفاده از بازیت( زنجیر پا) و انگشتر در پا نگینهاي دندان و ....)
-8-1 آرایش صورت و مو به طور غیر متعارف( مثل تاتو کردن، بافتن مو، درست کردن مو به صورت تیغ تیغی و ....)
-9-1 مانتوهاي نامناسب ( مانند : مانتوهاي کوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاك بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان،
کت و پیراهن مردانه که حجم بدن کاملاً مشخص باشد،مانتوهاي با رنگ زننده و تند و ......)
-10-1 چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري.

-2 مصادیق غیرمجاز براي پسران دانشجو

-1-2 استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع
-2-2 استفاده از البسه زنانه، شلوارهاي کوتاه، چسبان، تنگ و نازك و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد.
-3-2 استفاده از زیور آلات، گردن بند، زنجیر، مچ بند، دست بند، گوشواره، لاك و انگشتر طلا ( به استثناءحلقه ازدواج)
-4-2 استفاده از رنگها و آرایشهاي مو به صورت تند و زننده ( مش کردن، فرکردن، بافتن و ...) بلند بودن مو بیش از حد
معمول به طوري که یقه لباس پایین تر بیاید و .... ممنوع میباشد.
-5-2 استفاده از کلاه ورزشی، کلاههاي نامناسب با محیط دانشگاه
-6-2 برداشتن ابرو، تاتو و رنگ کردن
-7-2 لباسهاي اندامی مردانه، تنگ و چسبان، آستین خیلی کوتاه مانند حلقهاي، یا رکابی و ....

-3 مصادیق غیرمجاز براي دختران و پسران دانشجو

-1-3 مچ بندهاي (دست و پا) غیر متعارف که داراي نقوش زننده علایم گروههاي ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و یا
رنگ دار ، پولک دار، چراغدار، قفل دار، زنجیردار و ....... میباشند.
-2-3 استفاده از پیشانی بند، شال و دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کیف هایی که داراي نقوش و نوشته هایی با حروف لاتین و
زننده و یا داراي علامت گروههاي ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند.
-3-3 استفاده از لباسهایی که روي آن تصاویر زن: اندامهاي جنسی، الفاظ رکیک، عبارات عاشقانه و مبتذل ، تصاویر فکاهی و
پوچ و بیمعنا، شعارهاي قومی و نژادي، آرم و نشانه هاي ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و گروههاي ضد اسلام و ضد
انقلاب و ضد اخلاق و گروههاي خاص حاوي تبلیغات تجاري که براساس هنجارهاي اجتماعی میتوانند زننده یا توهین آمیز
تلقی شوند یا محیط آموزشی را خصمانه سازند ممنوع است.
-4-3 در نواحی قابل رؤیت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صورت وجود حتی الامکان باید پوشیده شوند.
-5-3 استفاده از لباسها و آرم هایی که متعلق به گروههاي خاص انحرافی از جمله : رپ ، هوي و .... میباشند.
-6-3 تاتو صورت ( لب و ابرو و چشم) .

آمار بازدید

223432
 امروز۳۸۱
 دیروز۳۱۲
 This_Week۲۲۳۴
 This_Month۱۳۷۷۸
 تمام بازدیدها ۲۲۳۴۳۲