تشکیلات

*((تشكيلات ))*

برنامه هاي كاري و تشكيلاتي پايگاه مقاومت : آموزش و سازماندهي نيروها ، درجه بندي(مدرج کردن نیروها) ، صدور كارت بسيج و حكم مسئوليت ، طرح بيمه غرامت بسيجيان ، طرح ثبت فعالیت بسیجیان برای افزايش سنواتي ،آمار نوبه ایی ، تشویق بسیجیان نمونه ، گروه ارفاقي اعضای گردانها . خدمات و تسهیلات مالی. رفاهی.علمی وآموزشی . فرهنگی ، صدور كارت جبهه ، ضابط قضایی .

- هر پایگاه شامل فرما نده و جانشين و 8 نفر شوراي پايگاه میباشد .

- اجرای طرح نظیر به نظیر(آماده سازی نیروها برای یگانهای رزم

- تشکیل گروههای مقاومت از مجموعه گردان های عاشورا و الزهراء

- سازماندهی نیروها در قالب 4 نوع (تخصص ) گروه مقاومت (رزمي ، امداد و نجات ، امر به معروف ، فرهنگی ).

تعاريف و اهداف
بند 7 و 9 وظايف و مأموريت هاي سپاه در خصوص تشكليل ارتش 20 ميليوني مصوب 30/3/69 فرماندهي معظم كل قوا

مأموريت:

جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني

وظايف:
1- جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
2- تلاش در جهت استقرار كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در سپاه و بسيج تحت نظر نمايندگي رهبري

شماره : 29136 – 201/50/د
مورخ : 30/3/69
مأموريت و وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه – مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا

مأموريت :
الف ) جذب و آموزش عمومي آحاد مردم و سازماندهي و تجهيز و بكارگيري آنان در رده هاي مقاومت بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني و مقاومت مردمي در دفاع از كشور و انقلاب و دست آوردهاي آن
ب ) ...
وظايف :
1 – جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف از قبيل كارگران، كشاورزان، طلاب دانشجويان، دانش آموزان، زنان، عشاير، كارمندان بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني از طريق ايجاد رده هاي مقاومت بسيج در مساجد، ادارات، كارخانجات و مراكز آموزشي با بهره گيري از همكاري هاي دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير مؤسسات و اصناف
2 – آموزش عمومي نظامي اعضاء بسيج
3 – آموزش عقيدتي سياسي اعضاء بسيج زيرنظر و از طريق نماينده مقام معظم رهبري
4 – سازماندهي اعضاء بسيج و آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي و دفاع از كوي و برزن

شماره : 48 – 5 – 201 /50 / د
مورخ : 5/9/1369
اهداف تشكيل ارتش 20 ميليوني ـ ابلاغيه 8/7/71 نيروي مقاومت بسيج سپاه

به استناد شرح وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا اهداف جذب بسيجيان و تشكيل ارتش بيست ميليوني عبارتند از :

1 – تحقق فرمايش حضرت امام قدس سره مبني بر تشكيل هسته هاي حزب الله و تشكيل ارتش بيست ميليوني

2 – ايجاد تواناييها و آمادگيهاي لازم دفاعي در آحاد مردم در دفاع از كوي و برزن

3 – ايجاد تواناييهاي لازم رزمي در نيروهايي كه توانايي شركت در عملياتهاي كلاسيك و بزرگ را دارند بمنظور همكاري با نيروي زميني و ساير نيروها ...

4 – ايجاد تواناييهاي لازم در آحاد مردم بمنظور كمك به هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه

5 – افزايش توان رزمي و عقيدتي نيروهاي بسيجي، اجراي آموزش هاي نظامي و عقيدتي

6 – حفظ و انسجام كليه نيروهاي بسيجي

7 – كمك به دولت در امر سازندگي

مواد 6و 13 قانون استخدامي سپاه در خصوص تعاريف عضويت هاي بسيج مصوب 8/7/71 مجلس شوراي اسلامي

ماده 6: پرسنل سپاه كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:

الف) كادر ثابت.

ب) وظيفه.

ج) پيماني.

د) بسيجي.

ماده 13: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي گردد كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه در مي آيند و عبارتند از:

الف) بسيجي عادي: عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي گردند.

ب) بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي سازمان دهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام در انجام، مأموريت هاي محوله با سپاه همكاري مي كنند.

ج) بسيجيان ويژه: «پاسدار افتخاري»: پرسنلي هستند كه صلاحيت هاي يك پاسدار را دارا مي باشند و پس از گذراندن آموزش هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي گردند تا به هنگام لزوم تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند.

بسيج ادارات، اصناف، كارگري و عشاير

تعريف بسيج اداري

بسيج اداري عبارت است از نهادي مردمي، متشكل از كاركنان دولت به عنوان بخشي از ساختار كلان نيروي مقاومت بسيج كه به منظور حراست و حمايت از ارزش هاي اسلام و انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف ارتش بيست ميليوني در محدوده دستگاه هاي دولتي به امر جذب، آموزش و سازماندهي نيروهاي داوطلب و توسعه و ترويج فرهنگ بسيجي اقدام مي نمايد.

تاريخچه بسيج اداري

بسيج مستضعفين در سال 1358 با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در سراسر كشور تشكيل و حضور گسترده و با صلابت خود را در دفاع مقدس عينيت بخشيد. در طول دفاع مقدس بسيجيان كارمند دوشادوش ساير اقشار از استقلال و آزادي و كيان ميهن اسلامي خود دفاع كردند.

در تاريخ 20/12/1364 با مصوبه هيات محترم دولت مبني بر آموزش نظامي 5% كاركنان دولت, بسيج اداري وارد مرحله جديدي از فعاليت گرديد و مقدمات تشكيل پايگاه هاي مقاومت اداري در دستگاه هاي دولتي فراهم گرديد. از سال 1369 مركزيتي در نيروي مقاومت و تمامي استان ها, تحت عنوان مشاورت اداري، كارگري و اصناف، وظيفه سياست گذاري و هدايت بسيج اداري را برعهده گرفت تا اقدامات و فعاليت هاي بسيج در دستگاه ها هر چه بيشتر ضابطه مند و با نظام اداري هماهنگ باشد.

مباني قانوني و قوانين حمايتي
1. تصويب نامه شماره 96634 هيأت دولت مورخ 10/12/1364 كه در 6 بند و 3 تبصره تنظيم و ابلاغ شده است. مفاد تصويب نامه در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي براي آموزش نظامي كاركنان دولت، بسيج كاركنان و پشتيباني از جبهه و جنگ مي باشد.

2. بخشنامه رياست محترم جمهوري اسلامي مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هايي سراسر كشور مبني بر تشكيل و تقويت واحدهاي مقاومت بسيج اداري .
3. مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسات شوراي عالي امنيت ملي مورخ هاي 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي با حوزه ها و پايگاه هاي بسيج اداري در اعزام كارمندان بسيجي به مأموريت هاي آموزش نظامي و ديگر مأموريت هاي بسيج و حمايت از حقوق بسيجياني كه مأمور مي شوند.
4. بخشنامه و دستورالعمل اجرايي شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي (طرح فراخواني بسيج) به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي،
5. تصويب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هيأت وزيران در ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

6. ماده 5 قانون حمايت قضايي از بسيج. (قانون حمايت قضايي از بسيج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

8. بخشنامه هاي صادره از سوي برخي از وزرا و معاونين رئيس جمهور.


مأموريت و وظايف بسيج اداري

الف ـ مأموريت:

جذب و آموزش عمومي كارمندان و كارگران و تشكل هاي صنفي و بكارگيري نيروهاي بسيجي در دفاع از كوي و برزن (مراكز اداري و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه از طريق رده هاي مقاومت تابعه.

ب ـ شرح وظائف:

1. اداره و هدايت رده هاي مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظايف آنها.

2. پيشنهاد ايجاد، گسترش، ادغام، انحلال و جابجايي رده هاي تابعه به رده مافوق.

3. جذب و پذيرش كارمندان كارگران و اعضاي تشكل هاي صنفي در قالب عضويت هاي مختلف طبق ضوابط

4. پيگيري و تشكيل كلاس هاي آموزش نظامي، امداد و نجات، امر به معروف و نهي از منكر و عقيدتي در سطح حوزه و پايگاه هاي مقاومت (مقطع مقدماتي و تكميلي)

5. سازماندهي نيروهاي بسيجي در قالب سازمان هاي ابلاغي و بكارگيري آنان در مأموريت ها بنا به دستور.

6. اجراي برنامه هاي حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه هاي ابلاغي.

7. جمع آوري آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه هاي مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.

8. تأمين نيروهاي بسيجي در مورد نياز مأموريت هاي سپاه و شناسايي و جذب نيروهاي متخصص براساس سهميه هاي ابلاغي.

9. امداد و كمك به مردم و همكاري با سازمان هاي امدادي محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه بنا به دستور.

10 تهيه طرح هاي دفاعي و مقاومتي دستگاه هاي دولتي و حفظ و آمادگي نيروهاي بسيجي از طريق اجراي مانور و آموزش و يادآوري.

11 همكاري با نيروي انتظامي محدوده حوزه بنا به دستور.

12 ترميم و تثبيت اعضاء شوراي مراكز و حوزه هاي مقاومت با هماهنگي رده مافوق و پيشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه هاي مقاومت به رده بالاتر.

13 نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه يا كمك هاي دستگاه ذيربط).

14 اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعي از رده هاي مقاومت تابعه و جمع بندي و ارسال به رده بالاتر.

15 برآورد و پيگيري تأمين بودجه و اقلام لجستيكي مورد نياز مأموريت هاي مراكز و حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه هاي ذيربط.

16 برنامه ريزي در جهت برگزاري و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگي رده مافوق.

17 انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و سركشي به خانواده ايثارگران.

آشنايي با بخشهايي از دستورالعمل تشكيل رده هاي مقاومت بسيج در ادارات

كليات:
رده هاي مقاومت بسيج در ادارات و كارخانجات كه در اين دستورالعمل به اختصار رده هاي مقاومت بسيج ناميده مي شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامي و فرماندهي معظم كل قوا تاسيس و وظايف خود را برابر مقررات اين دستورالعمل انجام مي دهند.
وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات، شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه، موسسات و شركتها، كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و موسساتي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند مكلفند نسبت به تشكيل رده هاي مقاومت بسيج اقدام و در زمينه هاي مذكور در اين دستورالعمل در مورد كارگران و كارمندان واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
رده هاي مقاومت بسيج تحت امر نيروي مقاومت بسيج سپاه بوده و داراي شخصيت حقوقي مي باشند و كليه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب اين دستورالعمل انجام مي دهند.

اهداف و وظائف:
هدف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهي نيروهاي بسيجي براي ايجاد و حفظ آمادگي دفاعي، انجام فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي عمراني، خدماتي و نجات و امداد.

وظائف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از:
الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههاي مذكور به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
ب)آموزش عمومي نظامي و عقيدتي سياسي كاركنان و كارگران بسيجي دستگاههاي مذكور
ج)سازماندهي نيروهاي بسيجي ادارات و كارخانجات و ايجاد آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي، دفاع از كوي و برزن و تاسيسات و انجام فعاليتهاي امداد، اجتماعي عمراني، خدماتي
د)كمك به آموزش و سازماندهي پرسنل ادارات و كارخانجات براي انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكي، شيميايي، هوائي و سوانح طبيعي
ه)شركت در فعاليتهاي پشتيباني (جنگ و سوانح طبيعي) شامل جذب و هدايت كمكهاي مردمي به منظور پشتيباني از جبهه هاي جنگ
و)انجام امور پرسنلي نيروهاي بسيجي رده هاي مربوط در زمان خدمت در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
خ)فراخواني و اعزام نيروهاي سازمان يافته رده هاي مقاومت بسيج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهاي آمادگي بنا به دستور
ط)انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و تلاش و پيگيري جهت كسب و ايجاد تسهيلات براي ارائه خدمات به بسيجيان دستگاه مربوطه
ي)عضويت در شوراي مسئولين و مديران دستگاه (رده) مربوطه و همكاري با نيروهاي انتظامي در بر قراري نظم و امنيت وحاكميت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور

بسيج عشایري

يكي از جوامعي كه در تمدن امروزي و در جامعه مدنيت يافته شهري و روستايي مطرح است جوامع عشايري بوده كه اين جامعه با عنايت به سنخيت يافتن در ابعاد مختلف از بدو خلقت تاكنون مطرح بوده است و عليرغم فراز و نشيب هايي كه تاكنون به خود ديده همواره در ابعاد بارز اخلاق، صداقت، صفا، همبستگي، همگرائي، غيرت و ديگر خصائل نيك انساني بي نظير بوده و خواهد بود.
تحليل زيبا و پر بركت امام راحل (ره) از عشايركه آنها را شير مردان، شير زنان، سلحشوران غيور، پشتوانه محكم جنگجويان, سد محكم و نفوذ ناپذير در برابر دشمنان اسلام و ميهن اسلامي، موجبات دلگرمي رزمندگان دلير اسلام مي دانند, معرف سيماي سرشار از ايمان، ايثار و شجاعت اين جامعه عزيز است.

سپاه و بسيج عشايري از اول انقلاب با استقلال تشكيلاتي در جامعه عشايري حضور فعال و مستمر داشته و ارتباط گسترده و منسجم خود را در همة ابعاد با هويت عشايري حفظ كرده است. دست اندركاران بسيج و سپاه عشايري بعنوان فرزندان با تجربه , عشاير را در هر شرايط زماني و مكاني, كوچ ييلاق و قشلاق، توسعه و اسكان و برخورد و مواجهه با ناآرامي ها و ناسازگاري هاي قومي، قبيله اي و روستائي و عشاير و رفع و دفع نقشه هاي شوم استكبار و گروهك هاي نفوذي در ميان عشاير بوده و با درايت متناسب با روحيات آنان صادقانه عشاير را همراهي كرده اند.

يكي از مقدس ترين تشكيلات نظام و مورد اعتماد عشاير، بسيج و سپاه عشاير است زيرا ايلات و عشاير، فرهنگ عاشورا را به علم سبز كربلا خوب مي شناسد زيرا سپاه و بسيج علمداران سبز پوش از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان پيام آوران ولايت فقيه پا به صحنه حضور نهادند و با اقتداء به قائد عظيم الشأن حضرت امام خميني (ره) راه توطئه ها را بر دشمنان اسلام در

*((تشكيلات ))*

 

 

 

برنامه هاي كاري و تشكيلاتي پايگاه مقاومت : آموزش و سازماندهي نيروها ، درجه بندي(مدرج کردن نیروها) ، صدور كارت بسيج و حكم مسئوليت ، طرح بيمه غرامت بسيجيان ، طرح ثبت فعالیت بسیجیان برای افزايش سنواتي ،آمار نوبه ایی ، تشویق بسیجیان نمونه ، گروه ارفاقي اعضای گردانها . خدمات و تسهیلات مالی. رفاهی.علمی وآموزشی . فرهنگی ، صدور كارت جبهه ، ضابط قضایی .

 

- هر پایگاه شامل فرما نده و جانشين و 8 نفر شوراي پايگاه میباشد .

 

- اجرای طرح نظیر به نظیر(آماده سازی نیروها برای یگانهای رزم

 

- تشکیل گروههای مقاومت از مجموعه گردان های عاشورا و الزهراء

 

- سازماندهی نیروها در قالب 4 نوع (تخصص ) گروه مقاومت (رزمي ، امداد و نجات ، امر به معروف ، فرهنگی ).

تعاريف و اهداف
بند 7 و 9 وظايف و مأموريت هاي سپاه در خصوص تشكليل ارتش 20 ميليوني مصوب 30/3/69 فرماندهي معظم كل قوا
مأموريت: 

جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
وظايف:
1- جذب، آموزش، سازماندهي، تجهيز و بكارگيري آحاد مردم به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني 
2- تلاش در جهت استقرار كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در سپاه و بسيج تحت نظر نمايندگي رهبري
شماره : 29136 – 201/50/د
مورخ : 30/3/69 
مأموريت و وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه – مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا
مأموريت : 
الف ) جذب و آموزش عمومي آحاد مردم و سازماندهي و تجهيز و بكارگيري آنان در رده هاي مقاومت بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني و مقاومت مردمي در دفاع از كشور و انقلاب و دست آوردهاي آن 
ب ) ... 
وظايف : 
1 – جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف از قبيل كارگران، كشاورزان، طلاب دانشجويان، دانش آموزان، زنان، عشاير، كارمندان بمنظور تشكيل ارتش بيست ميليوني از طريق ايجاد رده هاي مقاومت بسيج در مساجد، ادارات، كارخانجات و مراكز آموزشي با بهره گيري از همكاري هاي دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير مؤسسات و اصناف 
2 – آموزش عمومي نظامي اعضاء بسيج
3 – آموزش عقيدتي سياسي اعضاء بسيج زيرنظر و از طريق نماينده مقام معظم رهبري 
4 – سازماندهي اعضاء بسيج و آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي و دفاع از كوي و برزن 
شماره : 48 – 5 – 201 /50 / د 
مورخ : 5/9/1369 
اهداف تشكيل ارتش 20 ميليوني ـ ابلاغيه 8/7/71 نيروي مقاومت بسيج سپاه
به استناد شرح وظايف نيروي مقاومت بسيج سپاه مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا اهداف جذب بسيجيان و تشكيل ارتش بيست ميليوني عبارتند از : 

1 – تحقق فرمايش حضرت امام قدس سره مبني بر تشكيل هسته هاي حزب الله و تشكيل ارتش بيستميليوني 

2 – ايجاد تواناييها و آمادگيهاي لازم دفاعي در آحاد مردم در دفاع از كوي و برزن 

3 – ايجاد تواناييهاي لازم رزمي در نيروهايي كه توانايي شركت در عملياتهاي كلاسيك و بزرگ را دارند بمنظور همكاري با نيروي زميني و ساير نيروها ... 

4 – ايجاد تواناييهاي لازم در آحاد مردم بمنظور كمك به هنگام بروز بلايا و حوادث غيرمترقبه 

5 – افزايش توان رزمي و عقيدتي نيروهاي بسيجي، اجراي آموزش هاي نظامي و عقيدتي 

6 – حفظ و انسجام كليه نيروهاي بسيجي 

7 – كمك به دولت در امر سازندگي 

مواد 6و 13 قانون استخدامي سپاه در خصوص تعاريف عضويت هاي بسيج مصوب 8/7/71 مجلس شوراي اسلامي

ماده 6: پرسنل سپاه كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون و يا قانون خدمتوظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي شوند و عبارتند از:

الف) كادر ثابت.

ب) وظيفه.

ج) پيماني.

د) بسيجي.

ماده 13: پرسنل بسيجي به افرادي اطلاق مي گردد كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه در مي آيند و عبارتند از:

الف) بسيجي عادي: عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي گردند.

ب) بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي سازمان دهي شده و ضمن شركت در برنامه هاي حفظ انسجام در انجام، مأموريتهاي محوله با سپاه همكاري مي كنند.

ج) بسيجيان ويژه: «پاسدار افتخاري»: پرسنلي هستند كه صلاحيت هاي يك پاسدار را دارا مي باشند و پس از گذراندن آموزش هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي گردند تا به هنگام لزوم تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند.
 

 

بسيج ادارات، اصناف، كارگري و عشاير
تعريف بسيج اداري

بسيج اداري عبارت است از نهادي مردمي، متشكل از كاركنان دولت به عنوان بخشي از ساختار كلان نيروي مقاومت بسيج كه به منظور حراست و حمايت از ارزش هاي اسلام و انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف ارتش بيست ميليوني در محدوده دستگاه هاي دولتي به امر جذب، آموزش و سازماندهي نيروهاي داوطلب و توسعه و ترويج فرهنگ بسيجي اقدام مي نمايد.


تاريخچه بسيج اداري

بسيج مستضعفين در سال 1358 با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در سراسر كشور تشكيل و حضور گسترده و با صلابت خود را در دفاع مقدس عينيت بخشيد. در طول دفاع مقدس بسيجيان كارمند دوشادوش ساير اقشار از استقلال و آزادي و كيان ميهن اسلامي خود دفاع كردند.
در تاريخ 20/12/1364 با مصوبه هيات محترم دولت مبني بر آموزش نظامي 5% كاركنان دولت, بسيج اداري وارد مرحله جديدي از فعاليت گرديد و مقدمات تشكيل پايگاه هاي مقاومت اداري در دستگاه هاي دولتي فراهم گرديد. از سال 1369 مركزيتي در نيروي مقاومت و تمامي استان ها, تحت عنوان مشاورت اداري، كارگري و اصناف، وظيفه سياست گذاري و هدايت بسيج اداري را برعهده گرفت تا اقدامات و فعاليت هاي بسيج در دستگاه ها هر چه بيشتر ضابطه مند و با نظام اداري هماهنگ باشد.

مباني قانوني و قوانين حمايتي
1. تصويب نامه شماره 96634 هيأت دولت مورخ 10/12/1364 كه در 6 بند و 3 تبصره تنظيم و ابلاغ شده است. مفاد تصويب نامه در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي براي آموزش نظامي كاركنان دولت، بسيج كاركنان و پشتيباني از جبهه و جنگ مي باشد. 

2. بخشنامه رياست محترم جمهوري اسلامي مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هايي سراسر كشور مبني بر تشكيل و تقويت واحدهاي مقاومت بسيج اداري .
3. مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسات شوراي عالي امنيت ملي مورخ هاي 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همكاري دستگاه هاي دولتي با حوزه ها و پايگاه هاي بسيج اداري در اعزام كارمندان بسيجي به مأموريت هاي آموزش نظامي و ديگر مأموريت هاي بسيج و حمايت از حقوق بسيجياني كه مأمور مي شوند. 
4. بخشنامه و دستورالعمل اجرايي شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحي موضوع مصوبه يكصدو شصت و نهمين جلسهشوراي عالي امنيت ملي (طرح فراخواني بسيج) به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، 
5. تصويب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هيأت وزيران در ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده (201) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 

6. ماده 5 قانون حمايت قضايي از بسيج. (قانون حمايت قضايي از بسيج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

8. بخشنامه هاي صادره از سوي برخي از وزرا و معاونين رئيس جمهور.
مأموريت و وظايف بسيج اداري

الف ـ مأموريت:

جذب و آموزش عمومي كارمندان و كارگران و تشكل هاي صنفي و بكارگيري نيروهاي بسيجي در دفاع از كوي و برزن (مراكز اداري و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غيرمترقبه از طريق رده هاي مقاومت تابعه.

ب ـ شرح وظائف:

1. اداره و هدايت رده هاي مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظايف آنها.

2. پيشنهاد ايجاد، گسترش، ادغام، انحلال و جابجايي رده هاي تابعه به رده مافوق.

3. جذب و پذيرش كارمندان كارگران و اعضاي تشكل هاي صنفي در قالب عضويت هاي مختلف طبق ضوابط

4. پيگيري و تشكيل كلاس هاي آموزش نظامي، امداد و نجات، امر به معروف و نهي از منكر و عقيدتي در سطح حوزه و پايگاه هاي مقاومت (مقطع مقدماتي و تكميلي)

5. سازماندهي نيروهاي بسيجي در قالب سازمان هاي ابلاغي و بكارگيري آنان در مأموريت ها بنا به دستور.

6. اجراي برنامه هاي حفظ و انسجام بسيجيان تحت امر طبق ضوابط و برنامه هاي ابلاغي.

7. جمع آوري آشكار اخبار و شايعات سطح پايگاه هاي مقاومت تحت امر پيرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مديريت طبق دستور.

8. تأمين نيروهاي بسيجي در مورد نياز مأموريت هاي سپاه و شناسايي و جذب نيروهاي متخصص براساس سهميه هاي ابلاغي.

9. امداد و كمك به مردم و همكاري با سازمان هاي امدادي محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلايا و حوادثغيرمترقبه بنا به دستور.

10 تهيه طرح هاي دفاعي و مقاومتي دستگاه هاي دولتي و حفظ و آمادگي نيروهاي بسيجي از طريق اجراي مانور و آموزش و يادآوري.

11 همكاري با نيروي انتظامي محدوده حوزه بنا به دستور.

12 ترميم و تثبيت اعضاء شوراي مراكز و حوزه هاي مقاومت با هماهنگي رده مافوق و پيشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه هاي مقاومت به رده بالاتر.

13 نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه يا كمك هاي دستگاه ذيربط).

14 اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعي از رده هاي مقاومت تابعه و جمع بندي و ارسال به رده بالاتر.

15 برآورد و پيگيري تأمين بودجه و اقلام لجستيكي مورد نياز مأموريت هاي مراكز و حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش از طريق دستگاه هاي ذيربط.

16 برنامه ريزي در جهت برگزاري و شركت در مراسمات و ايام ا... ها با هماهنگي رده مافوق.

17 انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و سركشي به خانواده ايثارگران.


آشنايي با بخشهايي از دستورالعمل تشكيل رده هاي مقاومت بسيج در ادارات 

كليات:
رده هاي مقاومت بسيج در ادارات و كارخانجات كه در اين دستورالعمل به اختصار رده هاي مقاومت بسيجناميده مي شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامي و فرماندهي معظم كل قوا تاسيس و وظايف خود را برابر مقررات اين دستورالعمل انجام مي دهند.
وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات، شركتهاي دولتي، بانكها، شركتهاي بيمه، موسسات و شركتها، كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه شركتها و موسساتي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند مكلفند نسبت به تشكيل رده هاي مقاومت بسيج اقدام و در زمينه هاي مذكور در اين دستورالعمل در مورد كارگران و كارمندان واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
رده هاي مقاومت بسيج تحت امر نيروي مقاومت بسيج سپاه بوده و داراي شخصيت حقوقي مي باشند و كليه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب اين دستورالعمل انجام مي دهند.

اهداف و وظائف:
هدف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهي نيروهاي بسيجي براي ايجاد و حفظ آمادگي دفاعي، انجام فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي عمراني، خدماتي و نجات و امداد.

وظائف رده هاي مقاومت بسيج عبارت است از:
الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههاي مذكور به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني
ب)آموزش عمومي نظامي و عقيدتي سياسي كاركنان و كارگران بسيجي دستگاههاي مذكور 
ج)سازماندهي نيروهاي بسيجي ادارات و كارخانجات و ايجاد آمادگي در آنان براي مقاومت مردمي، دفاع از كوي و برزن و تاسيسات و انجام فعاليتهاي امداد، اجتماعي عمراني، خدماتي
د)كمك به آموزش و سازماندهي پرسنل ادارات و كارخانجات براي انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكي، شيميايي، هوائي و سوانح طبيعي
ه)شركت در فعاليتهاي پشتيباني (جنگ و سوانح طبيعي) شامل جذب و هدايت كمكهاي مردمي به منظور پشتيباني از جبهه هاي جنگ
و)انجام امور پرسنلي نيروهاي بسيجي رده هاي مربوط در زمان خدمت در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه
خ)فراخواني و اعزام نيروهاي سازمان يافته رده هاي مقاومت بسيج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجاممانورهاي آمادگي بنا به دستور 
ط)انجام برنامه هاي انصار المجاهدين و تلاش و پيگيري جهت كسب و ايجاد تسهيلات براي ارائه خدمات به بسيجيان دستگاه مربوطه
ي)عضويت در شوراي مسئولين و مديران دستگاه (رده) مربوطه و همكاري با نيروهاي انتظامي در بر قراري نظم و امنيت وحاكميت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور
بسيج عشايري

يكي از جوامعي كه در تمدن امروزي و در جامعه مدنيت يافته شهري و روستايي مطرح است جوامع عشايري بوده كه اين جامعه با عنايت به سنخيت يافتن در ابعاد مختلف از بدو خلقت تاكنون مطرح بوده است و عليرغم فراز و نشيب هايي كه تاكنون به خود ديده همواره در ابعاد بارز اخلاق، صداقت، صفا، همبستگي، همگرائي، غيرت و ديگر خصائل نيك انساني بي نظير بوده و خواهد بود. 
تحليل زيبا و پر بركت امام راحل (ره) از عشايركه آنها را شير مردان، شير زنان، سلحشوران غيور، پشتوانه محكم جنگجويان, سد محكم و نفوذ ناپذير در برابر دشمنان اسلام و ميهن اسلامي، موجبات دلگرمي رزمندگان دلير اسلام مي دانند, معرف سيماي سرشار از ايمان، ايثار و شجاعت اين جامعه عزيز است.

سپاه و بسيج عشايري از اول انقلاب با استقلال تشكيلاتي در جامعه عشايري حضور فعال و مستمر داشته و ارتباط گسترده و منسجم خود را در همة ابعاد با هويت عشايري حفظ كرده است. دست اندركاران بسيج و سپاه عشايري بعنوان فرزندان با تجربه , عشاير را در هر شرايط زماني و مكاني, كوچ ييلاق و قشلاق، توسعه و اسكان و برخورد و مواجهه با ناآرامي ها و ناسازگاري هاي قومي، قبيله اي و روستائي و عشاير و رفع و دفع نقشه هاي شوم استكبار و گروهك هاي نفوذي در ميان عشاير بوده و با درايت متناسب با روحيات آنان صادقانه عشاير را همراهي كرده اند.

يكي از مقدس ترين تشكيلات نظام و مورد اعتماد عشاير، بسيج و سپاه عشاير است زيرا ايلات و عشاير، فرهنگ عاشورا را به علم سبز كربلا خوب مي شناسد زيرا سپاه و بسيج علمداران سبز پوش از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بعنوان پيام آوران ولايت فقيه پا به صحنه حضور نهادند و با اقتداء به قائد عظيم الشأن حضرت امام خميني (ره) راه توطئه ها را بر دشمنان اسلام در

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۲۱
۶۳۶
۳۳۸۲
۳۳۲۳
۱۰۷۶۱
۱۶۹۲۱
۵۶۰۱۳۰