وظایف بازرسی

موضوع ماموريت : برنامه هاي بازرسي

 

 ردیف  عنوان برنامه  مجري
شناسايي افراد شايسته جهت مسئوليت در بسيج  بازرسي 
 راهنمايي گزارشهاي رسيده اعضاي بسيج بازرسي 
 ارزيابي ميزان موفقيت شورا در اجراي برنامه ها بازرسي