فرم ثبت سوابق سالانه

ناحيه مقاومت بسيج خراسان رضوي

مركز مقاومت بسيج ادارات كل

حوزه مقاومت بسيج شهيد رجايي

پايگاه مقاومت بسيج شهيد مطهري

شماره پرونده :.............................

بسمه تعالي

ثبت سوابق بسيجيان در رده هاي مقاومت بسيج

جمهوري اسلامي ايران

نام...............................نام خانوادگي....................................................نام پدر.............................شماره شناسنامه.................

مدت به ساعت نوع فعاليت انجام شده وتوضيحات ضروري تاریخ
13../../..
13../../..
13../../..
.
.
.

خدمات ارائه شده آموزشی
میزان نوع تاریخ
13../../..
13../../..
.
.
.

آدرس و شماره تلفني كه بتوان با فرد در اسرع وقت تماس گرفت...............................................................................امضاء..........

صحت مندرجات فوق تائيد مي گردد

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج دانشگاه..................مدير پرسنلي حوزه مقاومت بسيج.......................فرمانده حوزه مقاومت بسيج...................

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۲۹۸
۶۷۵
۳۴۲۲
۴۰۰۹
۸۵۸۳
۱۷۸۶۳
۵۴۱۴۲۳