اطلاعیه شماره 13-مسابقه شماره 9 با محوریت حکمت های گهربارنهج البلاغه (1تا70)و بیانات اخیر رهبری

مسابقه شماره 9 با محوریت حکمت های گهربارنهج البلاغه (1تا70)و بیانات اخیر رهبری:

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3

پیوست 4